รับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รวมรวมความคืบหน้าในการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมี URL
การรับสมัครออนไลน์ที่ https://www.deebuk.ac.th/regis67
ติดตามข่าวสารหลักจากเว็บไซต์ https://www.deebuk.ac.th  หรือ facebook โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ https://www.deebuk.ac.th

รวมหนังสือ - ประกาศ - เอกสาร

 


^ บนสุด

 

 

ปฏิทินรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.deebuk.ac.th/regis67 เท่านั้น
ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ https://www.deebuk.ac.th


^ บนสุด

แบบฟอร์มเอกสารประกอบรายงานตัว
       รายการเอกสาร (ถ่ายเอกสารและรับรองเอกสารทุกฉบับ) ที่ต้องใช้ในการมอบตัว รายการที่ 1,B1,B2,B3 สามารถรับได้ที่จุดมอบตัว
        0. ลำดับเอกสาร -->pdf
        1. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน -->pdf
        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
        4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
        5. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
        6. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง
        7. สำเนาสูติบัตร
        8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
          เอกสารเฉพาะงานกิจการ
             B1-B2  ใบมอบตัว -พันธสัญญา (พิมพ์หน้าหลัง) -->pdf
             B3 ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู -->pdf


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
             - SMTE  | สำรอง
             - SMP | สำรอง
             - MEP
           **** แก้ไข ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP จาก 6,770.- เป็น 7,770.- ****
             ดูหนังสือราชการ

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
             - SMTE  | สำรอง
             - SMP | สำรอง

        2. ประเภทห้องเรียนปกติ
              นักเรียนเดิม (โควตา)

 


^ บนสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 


^ บนสุด

 

ประกาศรับนักเรียน

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
            - SMTE
            - SMP
            - MEP 
        2. ประเภทห้องเรียนปกติ
            - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
            - นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
            - นักเรียนความสามารถพิเศษ
            - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
            - SMTE
            - SMP
         2. ประเภทห้องเรียนปกติ
            - นักเรียนชั้นม.3เดิม(โควตา)
            - นักเรียนทั่วไป    


^ บนสุด

ขั้นตอนการคัดเลือกหลังการสอบ

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      1. เรียงลำดับนักเรียนที่สมัคร SMTE จำนวน 30 คน โดยใช้คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์และวิชา ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40:40:20
      2. นักเรียนที่เหลือคือนักเรียนลำดับสำรอง SMTE
      3. นำคะแนนของนักเรียนSMTEที่ไม่ได้อยู่ในลำดับ 30  คนแรก(ข้อที่ 1) รวมกับนักเรียนที่สมัครห้องเรียน SMP แล้วคัด 60 คน
      4. นักเรียนที่เหลือจากข้อที่ 3 คือนักเรียนลำดับสำรอง SMP

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      1. เรียงลำดับนักเรียนที่สมัคร MEP จำนวน 30 คน โดยใช้คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์และวิชา ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25:25:50 คิดเป็น 75 คะแนน รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ) 25 คะแนน 
      2. นักเรียนที่เหลือคือนักเรียนลำดับสำรอง MEP
      3. กรณีที่นักเรียนในข้อที่ 1 ไม่เต็มจำนวน 30 คน ให้นำคะแนนของนักเรียน SMTE และหรือ SMP ที่แจ้งความประสงค์ใช้คะแนนพิจารณา MEP นำมาเรียงตามลำดับตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้พิจารณาวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือรับรองผลการเรียน จากโรงเรียนเดิม (ใช้ขั้นตอนการสมัคร และยื่นตัวจริงก่อนเข้าห้องสอบ)
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP  ประเภทไฟล์   | 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ประเภทไฟล์   | 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE,SMP  ประเภทไฟล์   | 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาทุกชุด) กรณีไม่มี ให้ขอคัดสำเนาที่สำนักทะเบียนราษฏร์ ที่ทำการอำเภอ หรือเทศบาล
       - นักเรียน
       - บิดา
       - มารดา
       - ผู้ปกครอง
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา)
4. รูปถ่ายโรงเรียนเดิม ชั้น ป.6 หรือ ม.3 ขนาด 1.5 นิ้ว (3x4 ซม)
5. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (ตัวจริง) - ไม่มีไม่ได้เข้าสอบ
6. เอกสารอื่น(ถ้ามี) 
       -  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล
       -  เอกสารแสดงความสามารถ วุฒิบัตร เกียรติบัตร (กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ)


^ บนสุด

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ-

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ-

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ-

ภาพ: 
ปฏิทินรับนักเรียน67+สัดส่วนนักเรียน