ผู้รับผิดชอบงาน GPA ปีกศ.66

เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล จึงขอแจ้งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบงาน GPA (ผลการเรียน-ทะเบียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแยกตามระดับชั้นดังนี้

 

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณครูกนกรัตน์  อุ้ยเฉ้ง

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณครูจันทิพา  ประทีป ณถลาง

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูพรพิมล  แซ่เจี่ย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คุณครูอินทิรา  บุญนิสสัย
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คุณครูรัชนีกร  ผอมจีน

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครูพิมพ์ประภา  ผลากิจ

  • ครูพิพัฒน์ ไชยชนะ หัวหน้างาน GPA

หมายเหตุ  ติดต่อเรื่องการลงทะเบียน ลงทะเบียน/แก้ไขทะเบียนการเรียน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ปัญหาการใช้งาน หลังแจ้งผ่านระบบแล้ว