โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

งานวิชาการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
งานทะเบียนและวัดผล
- ผลการเรียน
-- เอกสารแสดงผลการเรียนและคุณวุฒิ
งานรับนักเรียน
-- การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
-- การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รอสักครู่...


https://www.ac-db.net/home/